Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VDK Spa’s V.O.F.

KVK 69648093

Vestigingsnr. 000037986805

Gevestigd  Jeudestraat 58 B

4011 GM Zoelen

 

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen en betalingen
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Overmacht
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Reclamaties en garantie
Artikel 9. Privacy en recht
Artikel 10. Toepasselijk recht

 

 

Artikel 1. Definities

  • Verkoper: VDK Spa’s en een ieder vennoot die in zijn aanbieding naar deze

voorwaarden verwijst (de opdrachtnemer)

  • Koper : De afnemer van zaken en/of diensten van verkoper. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot VDK Spa’s in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, als mede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons en koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  • Schriftelijk: Onder schriftelijke mededelingen wordt verstaan alle mededelingen gedaan per brief, per fax, per e-mail of via daartoe bestemde faciliteiten op de website van verkoper.

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VDK Spa’s zijn deze Algemene   Voorwaarden van toepassing.

2.2   Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

2.3    Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking is alleen geldig als alle vennoten en de derde partij(en) akkoord gaan. Een afwijking kan nooit door een vennoot worden goedgekeurd.

2.4   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.5.  Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van ( levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

2.6.   De Algemene Voorwaarden gelden ook voor derden die door VDK  Spa’s worden ingeschakeld.

2.7 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden VDK Spa’s en de koper in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1.  Alle aanbiedingen van VDK Spa’s zijn vrijblijvend en VDK Spa’s behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3.2.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VDK Spa’s.  VDK Spa’s  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

3.3.   VDK Spa’s kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

3.4.  Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand door het schriftelijk bevestiging  van de bestelling door verkoper.

3.5. Aanvullende afspraken en/of toezeggingen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd.

 

 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 

4.1.  Alle vermelde prijzen van producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW  maar exclusief handlings- en verzendkosten.

4.2.  De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal  wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen , niet door ons teruggenomen.

4.3.  Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon-en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.4.  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de koper gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door VDK Spa’s.

4.5.  Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van  1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien VDK Spa’s haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens incassokosten verschuldigd.

4.6.  Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is VDK Spa’s gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5 . Levering

 

5.1.  De door VDK Spa’s opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

5.2.  De levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

5.3.  VDK Spa’s is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

5.4 Bij zet/invoer/schrijf of reken fouten kan VDK Spa’s een koop ongedaan maken.

5.5.  De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door VDK Spa’s bestelde materialen Indien buiten de schuld van VDK Spa’s vertraging ontstaat wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

5.6.  Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld en gereed is en de koper hiervan in kennis is gesteld

5.7.  Alle door VDK Spa’s in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VDK Spa’s totdat de koper hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

5.8.  VDK Spa’s is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.

5.9.  VDK Spa’s is gerechtigd de producten in gedeelte te leveren. Deelleveringen mogen afzonderlijk worden gefactureerd.

5.10.  Het risico van het product gaat over op de koper zodra het product is afgeleverd.

5.11.  Indien koper door VDK Spa’s voorgeschreven voorbereidingen niet heeft getroffen bepaalt de door VDK Spa’s ingeschakelde installateur ter plaatse of de levering kan plaatsvinden. Indien de levering niet kan plaatsvinden komen de daardoor ontstane en te ontstane bijkomende kosten voor rekening van koper.

5.12.  Koper is verplicht het product onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op de juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.

5.13.  Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het product, onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5.14.  Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien koper niet binnen een maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken ter zake schriftelijk bij verkoper heeft gereclameerd.

 

Artikel 6. Overmacht

 

6.1.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VDK Spa’s kan worden toegerekend , omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken ,voorzien of niet voorzien, waarop VDK Spa’s geen invloed kan uitoefenen en waardoor VDK Spa’s niet in staat is de verplichtingen na te komen.

6.3.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VDK Spa’s in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoerig van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VDK Spa’s gehouden is tot enige schadevergoeding.

6.4.  VDK Spa’s zal koper zo spoedig mogelijk van een ( dreigende) overmachtstoestand  op de hoogte stellen.

6.5.  Indien de overmachtstoestand zestig dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

7.1.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper. VDK Spa’s is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van VDK Spa’s, daarnaast is VDK Spa’s slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vastgelegd in de aankoop nota.

7.2.  VDK Spa’s is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de koper. Daarnaast neemt VDK Spa’s alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, ofwel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren/dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de koper.

7.3.  VDK Spa’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VDK Spa’s is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4.  Indien VDK Spa’s aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VDK Spa’s beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door VDK Spa’s aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VDK Spa’s overeenkomstig de verzekering heeft.

7.5.  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VDK Spa’s vervalt binnen één jaar nadat de koper bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

7.6.  VDK Spa’s neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door VDK Spa’s  geleverd aangesloten worden , ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

7.7.  VDK Spa’s is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van VDK Spa’s wegens onderhoud of anderszins.

7.8.  De koper gaat akkoord dat VDK Spa’s geen verantwoordelijkheid draagt voor het onjuist omgaan met de veiligheid bij het gebruik van de spa. Indien er alcohol wordt gedronken draagt VDK Spa’s geen verantwoordelijkheid voor de consequenties hiervan. Ook indien er minderjarige zonder begeleiding gebruik maken van de spa  draagt VDK Spa’s geen verantwoordelijkheid voor de consequenties.

 

Artikel 8. Reclamaties en garantie

 

8.1.  De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken  of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient VDK Spa’s daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VDK Spa’s de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

8.3.  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken , die optreden en dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de koper (of door de koper ingeschakelde partij(en) van bediening- en onderhoud- en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

8.4.  Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij VDK Spa’s.

8.5.  VDK Spa’s verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit, etc.). 5 jaar op de kuip van de spa. Jets, kussens en cover zijn uitgesloten van garantie. Wanneer de kuip gaat scheuren of delamineren gelden de volgende garantievoorwaarden: 1e jaar 100% garantie, 2e jaar 80% garantie, 3e jaar 60% garantie, 4e jaar 40% garantie en het 5e jaar 20% garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing en/of defect welke is veroorzaakt  buiten de macht van VDK Spa’s.

8.6.  De Spa moet rondom vrij staan zodat de monteur aan alle kanten van de spa er gemakkelijk bij kan. Indien dit niet het geval is dient de koper hier zorg voor te dragen. Bij omwisseling moet de spa  zo staan dat deze door 2 installateurs met hun standaard gereedschap op te halen is. Eventuele kraan kosten zijn voor rekening van de koper.

8.7.  Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen.

8.8.  Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.

8.9.  Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt.

8.10.  Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak.

8.11.  Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of het gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is. Hiertoe behoren o.a. : gebruik van de spa dat niet bestemd is voor privédoeleinden, gebruik van de spa waarbij de watertemperatuur boven het maximumbereik stijgt, schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter, schade veroorzaakt door trichloor- en zuurhoudende vloeistoffen of andere ongeschikte onderhoudsproducten, schade aan de kuip of onderdelen van de spa veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud, schade veroorzaakt door vorst, schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.

8.12.  Aan een koper die niet een natuurlijk persoon is en/of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt nimmer garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met verkoper is overeengekomen.

8.13.  De door VDK Spa’s als occasion verkochten spa’s worden zonder garantie geleverd , tenzij duidelijk anders met koper schriftelijk overeengekomen.

  1. Privacy en recht

 

9.1.  De gegevens en informatie die de koper aan VDK Spa’s verstrekt , zal VDK Spa’s zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. VDK Spa’s mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

9.2.  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak VDK Spa’s gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en VDK Spa’s zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk  dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VDK Spa’s niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 

10.1.  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor een goede indruk en vrijblijvend advies kunt u het beste een afspraak maken voor een kennismaking in onze showroom